Algemene Ledenvergadering

Op donderdag 31 maart 2022 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. De vergadering is enkel toegankelijk voor leden van de coöperatie. Dakeigenaren zijn als gast welkom. Leden hebben een uitnodiging (inclusief agenda en stukken) per e-mail ontvangen. Heb je als lid de uitnodiging gemist, dan is deze wellicht in je spambox beland. Neem in dat geval contact op met het bestuur.

Faillissement Anode Energie

Vandaag bereikte ons het nieuws dat Anode Energie faillissement gaat aanvragen. Zoals jullie weten opereert Agem onder de licentie van Anode Energie. We zullen dus ongetwijfeld iets gaan merken van deze situatie:

  • Zonkracht Hummelo levert haar zonne-energie aan Agem (en dus indirect aan Anode);
  • De meeste leden van onze coöperatie zijn klant van Agem (en dus indirect van Anode).

Wat het aangekondigde faillissement betekent voor Agem, haar klanten en de aangesloten coöperaties kunnen wij op dit moment moeilijk inschatten.
Wat op dit moment belangrijk is:

  • Wij hebben het bestuur van Agem gevraagd onze belangen in het verdere verloop goed te bewaken;
  • We hebben de directie van Agem gevraagd om ons als coöperatie zo snel en volledig mogelijk te informeren over de ontstane situatie en mogelijke scenario’s te schetsen;
  • We hebben Agem opgeroepen haar klanten zo snel en volledig mogelijk te informeren over de gevolgen van de ontstane situatie.

Wellicht ten overvloede, maar de levering van energie aan huishoudens loopt in een dergelijke situatie nooit gevaar.

***update: Agem publiceert vanavond deze mededelingen op haar website***

Unieke kans: gratis warmtefoto van je huis!

De winter komt eraan en de gasprijzen stijgen. Door isolatie kun je veel energie besparen. Een warmtefoto kan hierbij helpen omdat het inzicht geeft in de plekken waar warmteverliezen optreden. Zonkracht Hummelo gaat deze winter, in samenwerking met AGEM, gratis warmtefoto’s aanbieden in ons postcoderoosgebied.

Goede warmtefoto’s kun je pas maken bij een nachttemperatuur van vijf graden of lager. Wanneer je je aanmeldt ontvang je een paar dagen voor het maken van de foto meer informatie. De foto’s zullen gemaakt worden door bestuursleden van Zonkracht Hummelo, die speciaal hiervoor geïnstrueerd zijn. Zij gaan hiervoor vroeg uit de veren om voor zonsopkomst de warmtefoto’s te maken.

Je ontvangt uiteraard de warmtefoto’s van je eigen huis. Maar waarschijnlijk heb je behoefte aan meer informatie. Wij organiseren een bijeenkomst waarin een energie-expert aan de hand van een selectie van de warmtefoto’s uitleg en advies geeft. Kun je hierbij niet aanwezig zijn, dan kun je een tien-minuten adviesgesprek met de energie-expert aangaan.

Ook niet-leden mogen van deze actie gebruik maken!  Dus stuur dit bericht door en zet je hele straat op de foto! Er zijn geen kosten aan verbonden.

Meld je aan vóór 30 november 2021 via deze link.

ALV gaat niet door

Het bestuur van Coöperatie Zonkracht Hummelo U.A. heeft besloten de ALV van vanavond niet door te laten gaan.

U heeft ongetwijfeld kennis genomen van de meest recente maatregelen die zijn genomen in verband met het Corona-virus. Hoewel de (aangescherpte) maatregelen van het RIVM op het eerste gezicht geen aanleiding leken om de ALV te annuleren, hebben we hiertoe tóch besloten.

Reden hiervoor is dat wij leden met verkoudheidsklachten (die noodzakelijkerwijs thuis moeten blijven) zouden uitsluiten van de vergadering en daarmee hun stem afnemen. Dit geldt evenzeer voor mensen uit risicogroepen die vanuit risicomijding de ALV niet willen bezoeken.

We komen spoedig met een nieuwe datum. U zult begrijpen dat wij op dit punt mogelijkerwijs niet kunnen voldoen aan de termijnen die de statuten vereist.
Wij zien dit als overmacht.

Leden die zich hebben opgegeven voor de ALV zullen ook per sms op de afgelasting worden geattendeerd.

Wij hopen op uw begrip.

Het bestuur.

Zonkracht Hummelo financiert kleinschalige duurzame initiatieven

Voetbalclub HC’03 ontvangt eerste bijdrage voor energiescan

HUMMELO – Energiecoöperatie Zonkracht Hummelo heeft naast het opwekken van
zonne-energie ook een maatschappelijk doel: een bijdrage leveren aan haar directe leefomgeving. Als aftrap betaalt Zonkracht Hummelo de helft van de kosten van de energiescan die voetbalvereniging HC’03 liet uitvoeren.

Zonkracht Hummelo is een coöperatie van ongeveer 70 leden binnen een zogenaamde postcoderoos. Samen produceren de leden met 699 zonnepanelen zelf groene energie en ontvangen daarvan fiscaal voordeel. Deze panelen liggen op drie staldaken, twee in Hummelo en een in Toldijk. “Vanaf 1 september 2018 zijn we operationeel. Het eerste productiejaar is afgerond en onze leden hebben het eerste jaaroverzicht met de door hen geleverde energie ontvangen. Inmiddels is de betaalde energiebelasting, die is opgenomen in de elektriciteitsnota, terugbetaald,” vertelt voorzitter Jan Klein Kranenburg. De energiecoöperatie heeft meerdere doelstellingen gaat hij verder. “Het gaat ons om people, planet en profit. Daarbij bedoelen we dat het er ons om gaat dat we lokaal, voor Hummelo en omgeving, iets willen doen in de energietransitie waarbij de leden rendement ontvangen op hun investering. Maar daarnaast hebben we ook een maatschappelijke functie. Elk lid spaart elke maand twee euro ‘maatschappelijke bijdrage’. Leden die klant zijn bij de regionale energieleverancier Agem krijgen dit bedrag van Agem cadeau. Agem verdubbelt zelfs hun bijdrage. Deze bijdragen vormen samen een fonds. Dit geld willen we direct laten terugvloeien naar Hummelo en omgeving om bij te dragen aan een duurzame en sterke regio. Daarbij denken we aan kleine niet-commerciële (duurzame) energieprojecten van stichtingen of verenigingen die financiële steun kunnen gebruiken, maar het kan zelfs gaan om een scholier die voor een spreekbeurt of project op school graag materialen aan wil schaffen.

In de ledenvergadering van Zonkracht Hummelo van maart 2019 werd tot het opzetten van het energiefonds besloten en werd aansluitend bepaald dat voetbalvereniging HC’03 de eerste uitkering ontvangt. Jan Klein Kranenburg: “HC’03 is als een van de eerste sportverenigingen in de regio bezig met de verduurzaming van haar sportcomplex. Als basis daarvoor liet de vereniging een energiescan uitvoeren die als nulmeting wordt gebruikt. De kosten voor deze scan bedroegen 750 euro waarbij de provincie 50% van de kosten heeft vergoed. Wij ondersteunen deze energiescan en hebben, als aftrap voor deze maatschappelijke bedrage, besloten de andere 50% te betalen.”
HC’03 is uiteraard blij met deze bijdrage, vertelt voorzitter Mart de Kruif: “In onze ledenvergadering begin november hebben we de leden geïnformeerd over onze plannen om de energietransitie in gang te zetten. Wij richten ons daarbij op drie aspecten. Allereerst willen we onze energiekosten verlagen om de continuïteit van de vereniging te verbeteren. Daarna kijken we wat we kunnen doen om zelf energie op te wekken, ook om kosten te verlagen. En tenslotte vinden we het belangrijk dat voetbal- en andere sportverenigingen net als particulieren en bedrijven meewerken aan de energietransitie.
We hebben binnen onze vereniging een werkgroep opgericht, offertes opgevraagd en subsidie aangevraagd. Deze aanvraag duurt ongeveer 20 weken en ondertussen oriënteren wij ons goed, zodat we goede keuzes kunnen maken. We zetten in op led-verlichting op alle velden en zonnepanelen op de kleedkamers. We zijn nog met wat andere initiatieven bezig, maar we willen, zeker financieel, geen onverantwoorde keuzes maken.
De gemeente Bronkhorst heeft een positieve grondhouding over het verduurzamen van sportcomplexen, maar extra financiële middelen zijn tot op heden nog niet beschikbaar. In andere gemeenten is er wel een extra regeling opengesteld en dit heeft bij deze gemeenten geleid tot een enorme verduurzamingsslag. Wij zouden het toejuichen als Bronckhorst ook een soortgelijke regeling voor ons en andere verenigingen zou openstellen. Dat zou ook in onze gemeente tot een flinke boost leiden. Dat is goed voor de verenigingen en voor de energietransitie.”

Zonkracht Hummelo heeft nog meer budget beschikbaar voor kleinschalige energieprojecten. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Stuur dan een e-mail naar energiefonds@zonkrachthummelo.nl.

Win een gratis expertadvies (t.w.v. € 75)

Zonkracht Hummelo staat voor energie-opwekking. Dat wil niet zeggen dat we energiebesparing uit het oog moeten verliezen: energie die je niet verbruikt hoef je tenslotte ook niet op te wekken. In onze vorige nieuwsbrief kondigden we onze unieke samenwerking met onze eigen energiecoach al aan. Irina is verbonden aan het Verduurzaam Energieloket en in overleg met AGEM speciaal vrijgemaakt voor leden van Zonkracht Hummelo!
Een huisbezoek van Irina is gratis. Ze kan met je meedenken over makkelijke manieren om energie te besparen. Het gaat hierbij niet om grote bouwkundige maatregelen, maar simpele aanpassingen in je dagelijkse energiegedrag.

Naast de energiecoaches bestaan er ook energie-experts. Deze experts kunnen met je meedenken over grotere bouwkundige maatregelen. Een bezoek van een energie-expert kost normaal gesproken € 75. Zonkracht Hummelo heeft nu een unieke actie: we verloten een gratis expert-gesprek onder de eerste 10 mensen die gebruik maken van onze energiecoach. Heb je interesse? Laat dit dan weten via ons contactformulier. Ook niet-leden van Zonkracht mogen meedoen, dus vertel het ook gerust aan familie, vrienden of buren.

Motie voorkomen stop-en-go-moment postcoderoosregeling aangenomen

Motie voorkomen stop-en-go-moment postcoderoosregeling aangenomen
De motie van ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber om een stop-en-go-moment voor de postcoderoosregeling te voorkomen (nr. 390) is aangenomen. Deze motie kon in de Tweede Kamer rekenen op een brede steun. Enkel de PVV en Forum voor Democratie stemden tegen de motie en het net uit de VVD-fractie gezette lid Wybren van Haga was niet bij de stemmingen aanwezig.

De motie (nr. 390) luidde als volgt: ‘De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het Klimaatakkoord als ambitie staat opgenomen dat 50 procent van de lokale productie uit wind of zon in eigendom moet komen van de lokale omgeving; overwegende dat er meer dan 480 energiecoöperaties zijn in Nederland en een deel van die coöperaties nu reeds (pv-)opwekinstallaties in eigendom heeft en daarmee invulling geeft aan de ambitie in het Klimaatakkoord; overwegende dat de inkomsten van deze energiecoöperaties op dit moment grotendeels afhankelijk zijn van de Regeling Verlaagd Tarief; overwegende dat door de afgesproken verlaging van de energiebelasting op elektriciteit deze coöperaties financieel in de gevarenzone komen; overwegende dat gewerkt wordt aan een nieuwe, robuuste regeling per 2021; spreekt uit dat energiecoöperaties met een eigen opwekinstallatie geen negatieve gevolgen mogen ondervinden van de afspraken in het Klimaatakkoord betreffende de verlaging van de energiebelasting op elektriciteit; verzoekt de regering voor de begroting EZK duidelijkheid te geven over een nieuwe regeling per 2021, inclusief beschikbaar budget; verzoekt de regering tevens er met een soepele overgang voor te zorgen dat in 2020 geen “stop-en-go”-moment ontstaat, en gaat over tot de orde van de dag.’

Staatsrechtelijk gezien kan het kabinet de aangenomen moties naast zich neerleggen, maar gezien de brede steun uit de Tweede Kamer is dit niet heel waarschijnlijk.

(bron: solarmagazine.nl)

Zonkracht Hummelo sluit eerste productiejaar af met 16% hogere opbrengst

Coöperatie Zonkracht Hummelo U.A. kent een goed eerste productiejaar. De drie installaties met zonnepanelen leverden samen 16% meer stroom op dan vooraf verwacht.

In 2018 werden de drie installaties stuk voor stuk op het elektriciteitsnet aangesloten. Op 1 september 2018 startte de coöperatie met de fiscale regeling ‘verlaagd tarief’. Vanaf dat moment gingen de 63 leden profiteren van hun korting op de energiebelasting. Na een jaar kan de balans worden opgemaakt: Er werd meer dan 200.000 kWh geproduceerd. Omdat in de oorspronkelijke berekeningen rekening werd gehouden met een kleine 172.000 kWh is dit een mooie meevaller voor de leden van de lokale energiecoöperatie: zij krijgen het fiscale voordeel van het afgelopen productiejaar binnenkort op hun bankrekening gestort.

Los van het financiële voordeel is natuurlijk ook de bijdrage aan een duurzame energievoorziening van belang. Met haar drie installaties heeft Zonkracht Hummelo inmiddels 90.000 kg aan CO₂-uitstoot vermeden, wat correspondeert met het planten van 300 bomen.

 

Wiebes wijzigt postcoderoosregeling

Minister Wiebes stuurde gisteren een brief aan de Tweede Kamer, waarin vooral stil wordt gestaan bij het verlengen van de salderingsregeling (de regeling die individueel bezit van zonnepanelen financieel aantrekkelijk maakt). Er staat echter ook een belangrijke passage in de brief over de Postcoderoosregeling.

Duidelijk wordt dat het collectief opwekken van zonne-energie blijvend op steun kan rekenen, alleen wel in een andere financiële vorm. Ook wordt duidelijk dat de aangepaste regeling in ieder geval niet aantrekkelijker zal worden dan het plaatsen van zonnepanelen op je eigen dak. Hierdoor zouden geschikte daken van woningen onbenut blijven. Dat vindt de minister onwenselijk.

De minister wil de wijzigingen uiterlijk in 2021 van start laten gaan. Tot die tijd blijft de Postcoderoosregeling bestaan, zodat projecten die nu in voorbereiding zijn nog gebruik kunnen maken van deze regeling en energiecoöperaties zich kunnen voorbereiden op eventuele wijzigingen. Lees meer in dit artikel van Solar Magazine.

De integrale tekst over de Postcoderoosregeling uit de brief van Wiebes lees je hieronder:

Energiecoöperaties
Het kabinet vindt het belangrijk dat individuele huishoudens en energiecoöperaties worden ondersteund in het realiseren van hun eigen duurzame energieproductie. Voor individuele huishoudens is de salderingsregeling hiervoor het meest logische instrument. Voor huishoudens zonder eigen dak dat voor zonnepanelen geschikt is, zijn er energiecoöperaties die gebruik kunnen maken van de Postcoderoosregeling. Parallel aan de omvorming van de salderingsregeling zal worden bekeken of de stimulering van energiecoöperaties kan worden aangepast, zodat ook hier meer energiecoöperaties kunnen worden ondersteund.

Het kabinet heeft eerder toegezegd om bij de vormgeving van de nieuwe regeling als opvolger voor salderen rekening te houden met energiecoöperaties. Bij projecten van energiecoöperaties kan doorgaans geen gebruik worden gemaakt van de fiscale salderingsregeling. Dit komt bijvoorbeeld doordat het gaat om een grootverbruikaansluiting of omdat er veelal geen afname van elektriciteit plaatsvindt op de locatie van het coöperatieve project voor de productie van hernieuwbare elektriciteit. Daardoor maken deze projecten nu meestal gebruik van de Regeling verlaagd tarief energiebelasting (Postcoderoosregeling) of bij grotere projecten van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+).

Doordat nu is gekozen om salderen af te bouwen, wil het kabinet bezien op welke wijze het beste rekening kan worden gehouden met energiecoöperaties. Het kabinet onderzoekt hoe de Postcoderoosregeling zal worden gewijzigd of zal worden vervangen door een subsidieregeling. Hierover wordt ook overleg gevoerd met de sector. Het kabinet hanteert hier het huidige budget als uitgangspunt en verwacht dat het niet knellend zal zijn voor een ruimer gebruik van de regeling. Het blijft van belang om de Postcoderoosregeling zodanig in te richten dat voorkomen wordt dat huishoudens met zonnepanelen op hun eigen dak uitwijken naar de Postcoderoosregeling, nu de salderingsregeling geleidelijk wordt afgebouwd. Zo wordt oneigenlijk gebruik van de Postcoderoosregeling voorkomen. Wij zullen uw Kamer in de zomer hierover informeren.

Bovendien blijft het kabinet meewerken aan de oprichting van een nieuwe ontwikkelfaciliteit voor energiecoöperaties. Hiermee worden aanloopkosten voorgefinancierd via ontwikkelkredieten voor duurzame energieprojecten (wind-, (grotere) zon- en warmteprojecten) en kan personele ondersteuning worden verkregen. Dit helpt de coöperatieve sector verder te professionaliseren en tevens de investeringen van energiecoöperaties te versnellen. In overeenstemming met de motie Dik-Faber/Mulder van 6 maart 2019 zal de ontwikkelfaciliteit zo snel mogelijk van start kunnen gaan in die provincies die gezamenlijk tenminste € 5 miljoen bijdragen aan het startkapitaal, naast de € 5 miljoen die het kabinet wil bijdragen.

Doel is om alle benodigde beleidswijzigingen voor energiecoöperaties uiterlijk in 2021 van start te laten gaan. Tot die tijd blijft de Postcoderoosregeling bestaan zodat projecten die nu in voorbereiding zijn nog gebruik kunnen maken van deze regeling en energiecoöperaties zich kunnen voorbereiden op eventuele wijzigingen.