ALV gaat niet door

Het bestuur van Coöperatie Zonkracht Hummelo U.A. heeft besloten de ALV van vanavond niet door te laten gaan.

U heeft ongetwijfeld kennis genomen van de meest recente maatregelen die zijn genomen in verband met het Corona-virus. Hoewel de (aangescherpte) maatregelen van het RIVM op het eerste gezicht geen aanleiding leken om de ALV te annuleren, hebben we hiertoe tóch besloten.

Reden hiervoor is dat wij leden met verkoudheidsklachten (die noodzakelijkerwijs thuis moeten blijven) zouden uitsluiten van de vergadering en daarmee hun stem afnemen. Dit geldt evenzeer voor mensen uit risicogroepen die vanuit risicomijding de ALV niet willen bezoeken.

We komen spoedig met een nieuwe datum. U zult begrijpen dat wij op dit punt mogelijkerwijs niet kunnen voldoen aan de termijnen die de statuten vereist.
Wij zien dit als overmacht.

Leden die zich hebben opgegeven voor de ALV zullen ook per sms op de afgelasting worden geattendeerd.

Wij hopen op uw begrip.

Het bestuur.

Zonkracht Hummelo financiert kleinschalige duurzame initiatieven

Voetbalclub HC’03 ontvangt eerste bijdrage voor energiescan

HUMMELO – Energiecoöperatie Zonkracht Hummelo heeft naast het opwekken van
zonne-energie ook een maatschappelijk doel: een bijdrage leveren aan haar directe leefomgeving. Als aftrap betaalt Zonkracht Hummelo de helft van de kosten van de energiescan die voetbalvereniging HC’03 liet uitvoeren.

Zonkracht Hummelo is een coöperatie van ongeveer 70 leden binnen een zogenaamde postcoderoos. Samen produceren de leden met 699 zonnepanelen zelf groene energie en ontvangen daarvan fiscaal voordeel. Deze panelen liggen op drie staldaken, twee in Hummelo en een in Toldijk. “Vanaf 1 september 2018 zijn we operationeel. Het eerste productiejaar is afgerond en onze leden hebben het eerste jaaroverzicht met de door hen geleverde energie ontvangen. Inmiddels is de betaalde energiebelasting, die is opgenomen in de elektriciteitsnota, terugbetaald,” vertelt voorzitter Jan Klein Kranenburg. De energiecoöperatie heeft meerdere doelstellingen gaat hij verder. “Het gaat ons om people, planet en profit. Daarbij bedoelen we dat het er ons om gaat dat we lokaal, voor Hummelo en omgeving, iets willen doen in de energietransitie waarbij de leden rendement ontvangen op hun investering. Maar daarnaast hebben we ook een maatschappelijke functie. Elk lid spaart elke maand twee euro ‘maatschappelijke bijdrage’. Leden die klant zijn bij de regionale energieleverancier Agem krijgen dit bedrag van Agem cadeau. Agem verdubbelt zelfs hun bijdrage. Deze bijdragen vormen samen een fonds. Dit geld willen we direct laten terugvloeien naar Hummelo en omgeving om bij te dragen aan een duurzame en sterke regio. Daarbij denken we aan kleine niet-commerciële (duurzame) energieprojecten van stichtingen of verenigingen die financiële steun kunnen gebruiken, maar het kan zelfs gaan om een scholier die voor een spreekbeurt of project op school graag materialen aan wil schaffen.

In de ledenvergadering van Zonkracht Hummelo van maart 2019 werd tot het opzetten van het energiefonds besloten en werd aansluitend bepaald dat voetbalvereniging HC’03 de eerste uitkering ontvangt. Jan Klein Kranenburg: “HC’03 is als een van de eerste sportverenigingen in de regio bezig met de verduurzaming van haar sportcomplex. Als basis daarvoor liet de vereniging een energiescan uitvoeren die als nulmeting wordt gebruikt. De kosten voor deze scan bedroegen 750 euro waarbij de provincie 50% van de kosten heeft vergoed. Wij ondersteunen deze energiescan en hebben, als aftrap voor deze maatschappelijke bedrage, besloten de andere 50% te betalen.”
HC’03 is uiteraard blij met deze bijdrage, vertelt voorzitter Mart de Kruif: “In onze ledenvergadering begin november hebben we de leden geïnformeerd over onze plannen om de energietransitie in gang te zetten. Wij richten ons daarbij op drie aspecten. Allereerst willen we onze energiekosten verlagen om de continuïteit van de vereniging te verbeteren. Daarna kijken we wat we kunnen doen om zelf energie op te wekken, ook om kosten te verlagen. En tenslotte vinden we het belangrijk dat voetbal- en andere sportverenigingen net als particulieren en bedrijven meewerken aan de energietransitie.
We hebben binnen onze vereniging een werkgroep opgericht, offertes opgevraagd en subsidie aangevraagd. Deze aanvraag duurt ongeveer 20 weken en ondertussen oriënteren wij ons goed, zodat we goede keuzes kunnen maken. We zetten in op led-verlichting op alle velden en zonnepanelen op de kleedkamers. We zijn nog met wat andere initiatieven bezig, maar we willen, zeker financieel, geen onverantwoorde keuzes maken.
De gemeente Bronkhorst heeft een positieve grondhouding over het verduurzamen van sportcomplexen, maar extra financiële middelen zijn tot op heden nog niet beschikbaar. In andere gemeenten is er wel een extra regeling opengesteld en dit heeft bij deze gemeenten geleid tot een enorme verduurzamingsslag. Wij zouden het toejuichen als Bronckhorst ook een soortgelijke regeling voor ons en andere verenigingen zou openstellen. Dat zou ook in onze gemeente tot een flinke boost leiden. Dat is goed voor de verenigingen en voor de energietransitie.”

Zonkracht Hummelo heeft nog meer budget beschikbaar voor kleinschalige energieprojecten. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Stuur dan een e-mail naar energiefonds@zonkrachthummelo.nl.

Win een gratis expertadvies (t.w.v. € 75)

Zonkracht Hummelo staat voor energie-opwekking. Dat wil niet zeggen dat we energiebesparing uit het oog moeten verliezen: energie die je niet verbruikt hoef je tenslotte ook niet op te wekken. In onze vorige nieuwsbrief kondigden we onze unieke samenwerking met onze eigen energiecoach al aan. Irina is verbonden aan het Verduurzaam Energieloket en in overleg met AGEM speciaal vrijgemaakt voor leden van Zonkracht Hummelo!
Een huisbezoek van Irina is gratis. Ze kan met je meedenken over makkelijke manieren om energie te besparen. Het gaat hierbij niet om grote bouwkundige maatregelen, maar simpele aanpassingen in je dagelijkse energiegedrag.

Naast de energiecoaches bestaan er ook energie-experts. Deze experts kunnen met je meedenken over grotere bouwkundige maatregelen. Een bezoek van een energie-expert kost normaal gesproken € 75. Zonkracht Hummelo heeft nu een unieke actie: we verloten een gratis expert-gesprek onder de eerste 10 mensen die gebruik maken van onze energiecoach. Heb je interesse? Laat dit dan weten via ons contactformulier. Ook niet-leden van Zonkracht mogen meedoen, dus vertel het ook gerust aan familie, vrienden of buren.

Motie voorkomen stop-en-go-moment postcoderoosregeling aangenomen

Motie voorkomen stop-en-go-moment postcoderoosregeling aangenomen
De motie van ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber om een stop-en-go-moment voor de postcoderoosregeling te voorkomen (nr. 390) is aangenomen. Deze motie kon in de Tweede Kamer rekenen op een brede steun. Enkel de PVV en Forum voor Democratie stemden tegen de motie en het net uit de VVD-fractie gezette lid Wybren van Haga was niet bij de stemmingen aanwezig.

De motie (nr. 390) luidde als volgt: ‘De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het Klimaatakkoord als ambitie staat opgenomen dat 50 procent van de lokale productie uit wind of zon in eigendom moet komen van de lokale omgeving; overwegende dat er meer dan 480 energiecoöperaties zijn in Nederland en een deel van die coöperaties nu reeds (pv-)opwekinstallaties in eigendom heeft en daarmee invulling geeft aan de ambitie in het Klimaatakkoord; overwegende dat de inkomsten van deze energiecoöperaties op dit moment grotendeels afhankelijk zijn van de Regeling Verlaagd Tarief; overwegende dat door de afgesproken verlaging van de energiebelasting op elektriciteit deze coöperaties financieel in de gevarenzone komen; overwegende dat gewerkt wordt aan een nieuwe, robuuste regeling per 2021; spreekt uit dat energiecoöperaties met een eigen opwekinstallatie geen negatieve gevolgen mogen ondervinden van de afspraken in het Klimaatakkoord betreffende de verlaging van de energiebelasting op elektriciteit; verzoekt de regering voor de begroting EZK duidelijkheid te geven over een nieuwe regeling per 2021, inclusief beschikbaar budget; verzoekt de regering tevens er met een soepele overgang voor te zorgen dat in 2020 geen “stop-en-go”-moment ontstaat, en gaat over tot de orde van de dag.’

Staatsrechtelijk gezien kan het kabinet de aangenomen moties naast zich neerleggen, maar gezien de brede steun uit de Tweede Kamer is dit niet heel waarschijnlijk.

(bron: solarmagazine.nl)